terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinJohannes Perquin

Johannes Perquin, mineur in het Spaanse leger onder kapitein Benestat of Boneta, is gelegerd in het garnizoen Breda. In 1627 vestigt hij zich daar blijvend met zijn gezin op Nonnenvelt. Hoewel onder de namen Perquin, Parquin, Perquyn, Perkin en Parkin in het archief van Breda nog veel is terug te vinden over Johannes en zijn nageslacht is zijn afkomst nog steeds onbekend. In diverse documenten staat hij vermeld onder de naam Jean Jansz. of Jansen. Mogelijk is de toevoeging aan zijn naam een verwijzing naar de naam van zijn vader. Het is opmerkelijk dat omstreeks 1600 de naam Perquin in Noord Frankrijk voorkomt. Van een mogelijke afkomst uit Frankrijk of een, dikwijls veronderstelde, relatie met het uit ItaliŽ afkomstige geslacht Porquin zijn geen bewijzen te vinden. Hoewel er naarstig naar gezocht is blijft de voorgeschiedenis van Johannes Perquin nog steeds onduidelijk. Zonder bron vermelding worden in genealogische tijdschriften van de geboorte van Johannes toch jaartallen genoemd tussen 1590 en 1605, waarschijnlijk zijn deze jaartallen schattingen. Ook van zijn vrouw Catharina Philipsd. Puppey en de kinderen Catharina, Peeter en Pieter uit dit huwelijk zijn geen gegevens voor het jaar 1627 bekend. De kinderen Paschasius en Jacobus zijn in 1631 en 1634 gedoopt in de R.K. kerk Brugstraat in Breda. Bij de doop van Paschasius op 21 april 1631 zijn Bartholomeus Nicolai en Barbara Quintijn peter en meter. Johannes Jansen en Catharina Philips zijn op woensdag 16 december 1637 getuigen bij de doop van Arnoldus, zoon van Arnoldus Arnolds (soldaat) en Maria Rutten (Archief: DTB Breda inventarisnummer 4, fol: 225, RK dopen Brugstraat, 1634-1642).
Catharina, het oudste kind uit het eerste huwelijk van Johannes, huwt op 3 december 1639 met David Jan Neries (de Nijs), beiden zijn woonachtig op Nonnenvelt in Breda. David is soldaat onder kapitein Haen en later koster in de Waalse kerk van Breda. Tussen 1641 en 1650 worden uit hun huwelijk twee zonen en twee dochters geboren. De eerste drie kinderen zijn al vroeg overleden. Alleen hun zoon Jan, geboren op 19 augustus 1650, is nog in leven als op 30 januari 1656 David Denijs, weduwnaar, huwt met Cornelia Comans. Waarschijnlijk is Catharina enige maanden na de geboorte van haar zoon Jan overleden. In het begrafenis boek van de R.K. Kerk in Breda (1645-1693, deel III) staat onder rekeningen dat op 12 november 1650 een dochter van Jan Perkin is begraven.
De eerste vrouw van Johannes is op 1 november 1652 in Breda begraven. Op 22 april 1653 huwt Johannes in Breda met Johanna Jansd. van Dirven, op 4 mei daarop worden ze in Teteringen ingeschreven. Uit dit tweede huwelijk zijn tussen 1654 en medio 1657 drie kinderen in Breda geboren, Catharina (2e), Johannes en Paulus. Van deze kinderen zijn de doopbewijzen in R.K. kerk Brugstraat in Breda bewaard gebleven. Na een huwelijk van negen jaar wordt op 3 juli 1662 Johanna, zijn tweede vrouw, in Breda begraven.
Ongeveer twee maanden later huwt Johannes in Breda op 24 september 1662 voor de derde keer, met Myke Adriaensse, geboren in Tilburg. Dit huwelijk is van korte duur, bijna een half jaar later op 4 maart 1663 overlijdt Johannes, drie dagen later wordt hij in Breda begraven. In de staat van inventaris van 2 juni 1663 (weeskamer I 937, afdeling II) opgemaakt "in den sterfthuise van wijlen Jan Perkin en Maeyken Adriaenessen sijne naergelaten wedue achterlaetende" staan de erfgenamen van alle goederen genoemd, namelijk: "Zijn kinderen en de erfgenamen in houwelijck verweckt bij wijlen Cathelijne Puppay, seijne eerste huijsvrouw, met naeme Peron Perkin, Pieter Parkin, Passchier Perkin, Jacob Perkin en het onmondige naergelaten weeskind van wijlen Cathelijn Parkin met naeme Jan, ongeveer 13 jaar oud, in houwelijck verweckt bij David Denijs alhier present". Ook nog genoemd wordt de ongeveer 8 jarige zoon van Johannes, "Jantien, in houwelijck verweckt bij wijlen Joanna Jans van Dirven" (dit is Johannes, gedoopt op 10 april 1655).
Als vaste Goederen worden genoemd: "vijf huijsen met henne toebehaeren en enen grote hoff daer achter aen gestaen ende gelegen aan 't Nonnevelt bij de Cath. (een Cavelier, is een verhoogd verdedigingswerk) tegens over de Ruyters orduguart(waarschijnlijk het Corps de Guarde) los ende vrij behoudens den Jaerl. rente van dartich rijksgulden en thien stuijvers ten behoeve van 't Kloster van Sint Cathelijne daele einde, alsook deselve vijf huijskens metten groten hoff daer aen tegenwoordig in vijl om te vercoopen en de kuem tot profijt van den cooper uwen wesen,.... ".
Alle niet in de staat van inventaris genoemde kinderen van Johannes zullen waarschijnlijk voor 1663 zijn overleden.

Als wordt aangenomen dat Catharina, de oudste dochter van Johannes is en in 1639 vanuit haar ouderlijke huis op 18 jarige leeftijd huwt met David Denijs, dan kan het eerste huwelijk van Johannes met Catharina Philipsd. Puppey omstreeks 1620 zijn geweest. In dat geval is het mogelijk dat Johannes omstreeks 1600 geboren is.

Zie ook een beschrijving over Jan Perquin en zijn familie van de heer F.Buijs uit Breda.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>