terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinPastoor Pater L.H. Perquin O.P.

Krantenberichten uit 1938.

Op 4 Augustus 's avonds 10.15 uur is in het St. Franciscusgasthuis te Rotterdam in den ouderdom van 73 jaar overleden, pater L. H. Perquin O.P., voorzitter en stichter van den K.R.O.
Pastoor Perquin werd 15 Juni 1865 te Voorburg geboren, trad in 1884 in de orde der Dominicanen en werd in 1891 priester gewijd. Op 4 Februari 1925, toen hij pastoor was der St. Dominicuskerk te Amsterdam publiceerde hij zijn eerste artikel over de noodzakelijkheid van een Katholieken Radio Omroep. Acht maanden later werd voor het eerst een Hoogmis uitgezonden.
De eerste uitzending van het K.R.O.-programma leidde Pastoor Perquin in met propaganda- speechen voor de N.S.F. microfoon op 2, 9 en 16 November 1925 en op 24 November d.a.v. werd te Hilversum de eerste officieele K.R.O.-avond gegeven.
In Mei 1926 zag de Katholieke Radio Omroep Stichting het levenslicht. In December van datzelfde jaar betrok de jonge stichting het huis Heerengracht 46, een voormalig patronaatshuis van de St. Dominicusparochie te Amsterdam.
Tot de eerste behaalde successen behoorde ook de opening van den Huizerzender, welke tesamen met de N.C.R.V. werd gebruikt, hetgeen op 22 October 1927 geschiedde. In 1929 werd een groote en grootsche actie voor den opbloei en uitgroei van den K.R.O. ter hand genomen en werd het perceel Heerengracht 118 betrokken, waar de K.R.O. tot op den huidigen dag is gevestigd.
Op 7 Maart 1931 werd in Hilversum aan de Emmastraat een villa geopend als nieuwe K.R.0.-studio. Een kloek stuk werk was de K.R.0.-Phohi-uitzending, later uitgegroeid tot wereldapostolaat. In Juni 1933 ving men aan met een wekelijksche uitzending voor de Nederlanders over zee.
Op 16 December 1936 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe studio en 10 Mei 1938 was de datum van de plechtige en luisterrijke opening.
H. M. de Koningin onderscheidde hem met het Officierskruis van de Orde van Oranje-Nassau, de Koning der Belgen schonk hem in 1936 het officierskruis van de Kroonorde van BelgiŽ en nog slechts kort geleden werd hem voor de wijze waarop de K.R.O. de uitzending der plechtigheden van het Internationaal Eucharistisch Congres te Boedapest verzorgde de medaille "Pro Deo et Patria" van Hongarije toegekend.
Pastoor Perquin was medeoprichter van het Intern. Kath. Radiobureau en hij is de stichter en bouwer van den K.R.O. in Nederland. Bij zijn dood werden zijn verdiensten door de gehele Nederlandsche pers erkend en alle radiovereenigingen wijdden voor hun microfoon waardeerende woorden aan zijn nagedachtenis.
Op Maandag 8 Augustus heeft de plechtige uitvaart plaats gevonden in de St. Dominicuskerk te Amsterdam, waar prof. B. Molkenboer O.P. de lijkrede hield. De begrafenis had plaats op het kloosterkerkhof van het Albertinum te Nijmegen,
Bij den dood van zijn stichter bereikten de K.R.O. bewijzen van deelneming van tal van officeele personen en stichtingen uit de geheele wereld. Het departement van Binnenlandsche Zaken zond bloemen, bij de uitvaart en begrafenis waren tal van autoriteiten aanwezig.

advertentie

Arie Pleijsier heeft op 5 augustus 1938 voor de VARA de volgende woorden uitgesproken
"Pastoor Perquin heeft zijn stempel weten te drukken op de gehele structuur van de Nederlandse radio. Daarom was hij niet alleen de grote voorganger in de ontwikkeling van de K.R.O., maar hij behoorde tevens tot de pioniers, die de Nederlandse omroep in zijn prille jaren hebben bepaald en geleid"

advertentie


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>