terug naar start pagina - back to homepage

Genealogie van het geslacht PerquinAFSCHRIFT
der
ACTE VAN OPRICHTING
der
N. V. "J. Th. PERQUIN en ZONEN"
gevestigd te 's GRAVENHAGE.

IN DATO 16 JANUARI 1895.

wapen

Voor mij JAN ADRIAAN van den BROEK, Notaris ter standplaats 's GRAVENHAGE, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen: de Heeren:
NICOLAAS STEPHANUS PERQUIN, wonende te 's GRAVENHAGE
LEONARDUS JOHANNES PERQUIN, wonende te LEIDEN
WILHELMUS CHRISTIANUS PERQUIN, wonende te 's GRAVENHAGE, en
HERMAN JOHANNES PERQUIN, mede wonende aldaar,
allen handelaren in brandstoffen, de laatste meerderjarig verklaard bij brieven van meerderjarigverklaring, afgegeven door den Hoogen Raad der Nederlanden den elfden Mei Achttienhonderd vier en negentig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den drie en twintigsten dierzelfde maand, nummer 55. De comparanten, allen mij Notaris bekend, verklaarden met elkander aan te gaan eene Vennootschap onder eene firma, ten doel hebbende het drijven van den handel in brandstoffen en aanverwante artikelen, en zulks onder de volgende voorwaarden:

ARTIKEL EEN: Deze Vennootschap betreft den handel gedreven in de gebouwen en pakhuizen aan het Groenewegje, numeris 7 en 9 te 's GRAVENHAGE, aan de Heerengracht numero 52, Garenmarkt numero 14, Levendaal numero 6 en Korte Hoefstraat numero 16 te Leiden, alle het eigendom van de gezamenlijke comparanten, en in de gebouwen en pakhuizen, numeris 24/26, aan de Westerbaenstraat te 's GRAVENHAGE, die het eigendom zijn van den compatant NICOLAAS STEPHANUS PERQUIN, alsmede in zoodanige andere, als nader wordt overeengekomen.

ARTIKEL TWEE: De firma wordt gedreven onder den naam van "J. Th. PERQUIN en ZONEN" en het Hoofdkantoor gevestigd in het huis nummer 24 Westerbaenstraat te 's GRAVENHAGE.

ARTlKEL DRIE: De Vennootschap wordt gerekend te zijn aangevangen met den vier en twintigsten Juli Achttienhonderd vier en negentig en zal eindigen met den dertigsten April Negentienhonderd. Daarna zal zij telkens voor èèn jaar worden verlengd, tenzij een der Vennooten uiterlijk, vier maanden voor het einde van een boekjaar aan de andere Vennooten kennis geeft, dat hij de firma wenscht te ontbinden.

ARTIKEL VIER: De vennooten hebben het recht overeenkomsten met derden aan te gaan betreffende hunnen handel en daarvoor de Firma te verbinden, doch in overleg met den eersten comparant en de goedkeuring van de overige comparanten, tot het doen van aankoopen of aannemingen, die de som van driehonderd gulden te boven gaan en tot het koopen of huren van voor hun handel meerder noodige gebouwen of erven. Eveneens wordt de medewerking van al de Vennooten en hunne handteekening vereischt voor het ter leen geven van gelden, het aangaan van geldleening of het sluiten van borgstellingen. De overeenkomsten, is inkoopen van goederen en verkregen aannemingen tot leverantien, ten name van en door den comparant Nicolaas Stefanus Perquin gedaan, worden door de comparanten beschouwd als te zijn aangegaan door de vennootschap; verklarende de overige comparanten met die gedane inkoopen en aannemingen bekend tezijn.

ARTIKEL VIJF: Aan den eersten comparant is de Directie der Vennootschap opgedragen, die ook de werkzaamheden zal aanwijzen der overige vennooten. Het houden der kas en van de geldswaardige papieren verblijft aan den eersten comparant. Voor het houden der boeken en daaraan verbonden werkzaamheden, wordt een boekhouder aangesteld met goedkeuring van al de Vennooten, die zich zullen kunnen doen bijstaan door zoodanige andere personen als zij in gemeen overleg zullen goedvinden en tegen overeen te komen loonen. De onkosten door de Vennooten voor de uitoefening der zaak te maken, worden als last der firma gebracht en elken dag op de onkostenrekening opgenomen. Onder meerderen worden ook als onkosten beschouwd, interesten van kapitalen, huren van nader aan te wijzen goederen, onderhoud van voor de zaak gebezigde gebouwen en erven, de kosten van aanleg van spoorterreinen, opstanden enzoovoort.

ARTIKEL ZES: Telken jare binnen drie maanden na het sluiten van een boekjaar, dat eindigen zal met den eersten Mei zal de balans worden opgemaakt, en daartoe de voorraad brandstoffen en de overige materialen worden na gegaan en tot prijs gebracht en zullen de boeken worden afgesloten. Deze balans wordt in dubbel opgemaakt en door alle Vennooten goedgekeurd en getekend. De goedkeuring der balans sluit in zich de wederzijdsche goedkeuring van al het in haar vermelde en van al de handelingen der Vennooten verricht gedurende het tijdperk waarover ze loopt. Tegen eene goedgekeurde balans kan niet, worden opgekomen; ze strekt tot onherroepelijke grondslag voor het vervolg.

ARTlKEL ZEVEN: De Vennoot NICOLAAS STEPHANUS PERQUIN zal voor twee vijfde gedeelten en de overige vennooten ieder voor een vijfde deelen in de winsten en dragen in de verliezen der Vennootschap. Op rekening van de vermoedelijke winsten zal ieder Vennoot uit de kas der Vennootschap mogen beschikken in evenredigheid van voorzegde aandeelen, over een wekelijksch bedrag voor allen te zamen niet meer bedragende dan tien percent der verkochte waarden per week. De Vennoot, die op deze wijze beschikt, wordt voor die som op name gedebiteerd en het opgenomen bedrag bij de afsluiting der eerstvolgende balans verrekend, behoudens zijne verplichting tot teruggave, bij aldien gelden ontbraken tot voldoening van op tijd loopende vorderingen.

ARTIKEL ACHT: Boven en behalve hun aandeel in de winst, zal ieder Vennoot intrest genieten van door hen in de vennootschap ingebrachte kapitalen of waarden, gerekend tegen vijf ten honderd in het jaar van af den dag van den inbreng, aan hem uit te keeren bij de onderteekening der balans. Is door een der Vennooten gelden aan de vennootschap verschuldigd, dan zal daarvan gelijke rente aan de firma worden vergoed, welk met zijn aandeel in de winst zal worden verrekend.

ARTIKEL NEGEN: De Vennooten zullen voor eigen rekening geen handel mogen drijven in zaken, die het onderwerp dezer overeenkomst uitmaken, en opdat zij hiervan al hun aandacht zouden kunnen wijden, noch op hunnen naam, noch op naam van anderen, of in die zaken deelnemen zonder toestemming van de mede Vennooten, ook niet in andere zaken. De kas en overige bezittingen der Vennootschap zullen te allen tijde afgescheiden moeten blijven van en niet gebruikt mogen worden voor de particuliere belangen van ieder Vennoot en alzoo alleen en bij uitsluiting moeten strekken voor den handel der firma. Bij overtreding van dit artikel zal de overtredende Vennoot ten bate van de kas der firma eene boete verbeuren van DUIZEND GULDEN, en de vennootschap met dezen Vennoot worden ontbonden, wanneer binnen drie maanden na aanzegging de particuliere handel niet is opgehouden.

ARTIKEL TIEN: De Vennooten brengen in de vennootschap in hunne nijverheid en vlijt en verbinden zich daaraan al hunne krachten en talenten te wijden. Zij brengen voorts in de bij acte van scheiding op den zeven en twintigsten December Achttienhonderd vier en negentig voor mij Notaris verleden, waarvan een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's GRAVENHAGE, den een en dertigsten December Achttienhond vier en negentig, in deel 933, nummer 71, en een uittreksel ten hypotheekkantore te Leiden de een dertigsten December Achttienhonderd vier en negentig in deel 661m numero 34 hun aanbedeelde goederen en schulden te weten:
BATEN:
Een dubbel huis met erf en tuin en pakhuis met met stalling en bovenhuis, staande en gelegen te 's GRAVENHAGE aan het Groenewegje, plaatselijk gemerkt nummers 7 en 9 en een winkelhuis en erf met afzonderlijke boven woning, aldaar aan het Huijgensplein, gemerkt met nummers 15 en 15a, ten kadaster aangewezen in sectie S, nummers 2188, 2189, 2191, 2173 en 2167, te zamen groot zes Aren acht en negentig Centiaren. Een huis met pakhuizen, koetshuis, stalling met boven huis en erf, staande en gelegen aan de Heerengracht te Leiden, gemerkt, numero 52, en ten kadaster bekend in sectie I, numero 1863, groot een Are, zeven en tachtig Centiaren. Een huis met pakhuis, stalling en twee bovenwoningen en erf, aan de Garenmarkt te Leiden, gemerkt, numero 14, en aan de Korte Raamsteeg, numero 2, kadaster sectie E, numero 360, groot een Are zes Centiaren. Een wagenhuis, pakhuis, stalling en open plaats aan de korte Hoefstraat te Leiden, gemerkt, nummer 16, kadaster sectie E, nummer 1454, groot een Are vijf en negentig Centiaren, en een pakhuis, en erf, aan het Levendaal te Leiden, gemerkt, numner 6, kadaster Sectie D, numero 927, groot een Are een en dertig Centiaren. De voorraad brandstoffen, gereedschappen, paarden, rijtuigen, schuiten, ter waarde van ZEVENDUIZEND DRIE HONDERD ZEVEN EN TACHTIG GULDEN VIJFTIG CENT f 7387,50. De boekschulden wegens den handel van hun vader ten bedrage van ZESDUIZEND DRIEHONDERD ACHT EN NEGENTIG GULDEN VIJFTIG CENT f 6398,50. Terwijl de comaparant NICOLAAS STEPHANUS PERQUIN, als nog inbrengt de voorraad brandstoffen en aanverwante artikelen, wagens, paarden, gereedschappen, aanwezig in het perceel nummero 26 aan de Westerbaenstraat alhier, de vorderingen en gereede gelden, alles ter gezamenlijke waarde van DRIEDUIZEND EENHONDERD VIJF EN NEGENTIG GULDEN NEGENTIG CENT f 3195.90 benevens het gebruik van de pakhuizen en erf van dat perceel, waarin hij voeger voor private rekening den handel heeft gedreven.
LASTEN:
De door hen bij voormelde akte van scheiding overgenomen hypotheekschulden op de ingebrachte onroerende goederen gevestigd ten behoeve van de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam ten bedrage te zamen van ACHT EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHT EN ZEVENTIG GULDEN f 28578,  met renten vanaf vier en twintig Juli achttienhonderd vier en negentig, tot HONDERD DRIE EN TWINTIG GULDEN DRIE EN NEGENTIG CENT f 123,93 de restant schuld aan den Heer J. A. van den Broek met renten, tot ACHTDUIZEND DRIE EN ZEVENTIG GULDEN NEGEN EN ZESTIG CENT f 8073,69 en de overgenomen boedelschulden ad NEGENTIENHONDERD NEGEN EN ZEVENTIG GULDEN VIJFTIG CENT f 1979,50 De comparanten Leonardus Johannes, Wilhelmus Christianus en Herman Johannes Perquin verbinden zich ieder alsnog in de Vennootschap in te brengen eene som geld gelijk aan de waarde van den inbreng van den comparant Nicolaas Stephanus Perquin tot DRIE DUIZÈND HONDERD VIJF EN NEGENTIG GULDEN NEGENTIG CENT f 3195,90 onder deze bepaling dat van de niet gestorte gelden aan de Vennootschap renten zullen worden vergoed als in het slot van artikel acht is gezegd, vanaf den dag dat gestort had moeten zijn tot op den dag der storting. Terugname van inbreng tijdens den duur der vennootschap is niet geoorloofd dan met wederzijdsche schrifttelijke toestemming. De vennooten worden voor ieders inbreng gecrediteerd in de Boeken der Vennootschap, die omtrent haar hoegrootheid volledig bewijs, zullen opleveren. Wordt door een vernoot meerdere gelden aan de vennootschap verstrekt, dan zijn inbreng, dan wordt dit als eene geldleening beschouwd, waarvoor hij in de boeken zal worden gecrediteerd en waarvan hij boven zijn aandeel in de winst zal genieten eene rente van vijf ten honderd 's jaars. Deze geldleeningen zullen kunnen worden teruggevorderd en teruggegeven op of na het einde van een Boekjaar, wanneer drie maanden te voren daarvan schriftelijk kennis zal worden gegeven.

ARTIKEL ELF: Bij overlijden van een der Vennooten, zal diens Weduwe in zijne plaats treden zoo zij dit verlangt, onder genot van gelijke rechten en onder de verplichtingen als aan den overleden vennoot toekwamen, doch zij zal verplicht zijn binnen zes weken na dat overlijden van haar voornemen tot al of niet deelname aan de overige vennooten kennis te geven en alsdan te haren koste iemand in hare plaats te stellen, in overleg echter en met goedkeuring van de overgebleven vennooten, om deze in hunne werkzaamheden ter zijde te staan. Treedt de Weduwe niet op als Lid der Vennootschap dan hebben de overige vennooten de bevoegdheid om de Vennootschap onder den bestaanden naam voort te zetten, mits binnen zes weken nadat de Weduwe zich zal hebben verklaard, de daartoe strekkende verklaring aan de erfgenamen of de weduwe van den verleden vennoot uitbrengende. Maken de overgebleven vennooten van deze bevoegdheid gebruik, dan zal door hen de vereffening met de Weduwe geschieden binnen drie maanden na het overlijden, door het opmaken van de balans. De erfgenamen van den overleden vennoot hebben geen aanspraak op de goederen en zaken der Vennootschap maar zullen zich moeten vergenoegen met de ontvangst in gereed geld van zoodanige som als volgens de laatste, aan de ontbinding der Vennootschap voorafgegane goedgekeurde balans, uitmaakt het aandeel, dat de overleden vennoot daarin had, of het kapitaal door hem daarin gevestigd, verminderd met hetgeen hij uit de vermoedelijke winst van het loopend jaar genoot en vermeerderd met hetgeen hij sedert aan de Ven nootschap heeft verstrekt, alsook vermeerderd met zijn aandeel in de vermoedelijke winst, sedert den dag van het overlijden met tien ten honderd van het saldo er laatste Balans. De uitbetaling van gezegd den overleden vennoot toekomend saldo, zal door de overgebleven vennooten moeten worden gedaan in twaalf gelijke half jaarlijksche termijnen, waarvan de eerste verschijnt zes maanden na den dag der ontbinding met bijvoeging telkens van renten ad vijf ten honderd 's jaars, vanaf dat tijdstip, doch dit saldo zal geheel of gedeeltelijk door hen ook vroeger kunnen worden afgelost. De overgebleven vennooten zijn dan tevens gehouden tot voldoening van al de schulden der ontbonden Vennootschap. Wanneer deze vennooten de vennootschap niet voor eigen rekening voortzetten, hetzij na overlijden van een vennoot, hetzij bij elke andere ontbinding, dan geschiedt de vereffening der zaken door hen en in het eerste geval met een gemachtigde der erfgenamen van den overleden vennoot, door hen zoodra mogelijk op eerste aanzegging aan te wijzen.

ARTIKEL TWAALF: Bij hertrouwen of overlijden der Weduwe vennoot, zal geen nieuwe vennoot voor haar optreden en de overgebleven vennooten des verkiezende de zaken voor zich voortzetten en de vereffening plaats hebben op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

WAARVAN AKTE: Aldus gedaan en verleden te 's GRAVENHAGE, in tegen­woordigheid van de Heeren Gerardus van Poeteren, candidaat notaris en Nicolaas Akkermans, zonder beroep, beiden wonende te 's GRAVENHAGE, als getuigen, die met de comparanten en mij Notaris deze minute onmiddelijk na voorlezing hebben onderteekend den zestienden Januari achttienhonderd vijf en negentig.

N. S. PERQUIN.
J. L. PERQUIN.
W. C. PERQUIN.
H. J. PERQUIN.
G. VAN POETEREN.
N. AKKERMANS VAN DEN BROEK, Nots.

No. l088. Geregistreerd te 's GRAVENHAGE, den zeventienden Januari 1800 vijf en negentig, deel 238, folio 137 ro. vak 4, vier bladen drie renvooien. Ontvangen voor recht vijftien gulden.

De ontvanger B. A. van Boum.


naar top van pagina - to top of page

© Uit deze homepage mogen geen gegevens worden overgenomen voor commerciŽle doeleinden.terug naar vorige pagina


>